top of page
Szukaj

Informacja dla rodziców!

Zatrudnienie młodocianych uczniów rozpoczynajacych naukę w szkole branżowej I-go stopnia, którzy nie ukończą do końca roku kalendarzowego 2019 15 lat.


1. Kogo uważa się za osobę młodocianą?

Przede wszystkim należy wskazać, iż osobą młodocianą jest osoba pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. Od 1 września 2018 roku dolna granica wieku została obniżona o jeden rok i pracownikiem młodocianym może być również nastolatek w wieku 15 lat.

Młodociany może być zatrudniony co do zasady w dwóch przypadkach – w celu przygotowania zawodowego oraz przy tzw. pracach lekkich. Co niezwykle istotne dla przedsiębiorców, nie muszą oni wymagać od potencjalnych pracowników przedłożenia oświadczenia rodziców lub przedstawicieli ustawowych nastolatka o zgodzie na podjęcie zatrudnienia przez dziecko. Osoby poniżej 18 roku życia, choć nie posiadają wprawdzie pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą samodzielnie podejmować decyzje o rozpoczęciu pracy

2. W zawiązku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Prawo oświatowe z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zmianie ulegnie dopuszczalny wiek młodocianych, którzy będą mogli świadczyć lekkie prace lub wykonywać obowiązki pracownicze w ramach przygotowania zawodowego.

Zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 191. Zasady zatrudniania młodocianych:

  • 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: 1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową; 2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. § 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. § 21. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. § 22. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. § 23. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. § 24. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22i § 23, jest dopuszczalne w przypadku:

–  wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby

–  uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej


4. Rodziców uczniów zgłaszanych do Poradni w powyższej sprawie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

– opinii ze szkoły (druk do pobrania na stronie naszej Poradni)

– zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page