top of page
Szukaj

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Od  grudnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Nidzickim a Ministerstwem Edukacji Narodowej będzie realizować program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.


Ważnym działaniem w systemie wsparcia w ramach programu „Za życiem” jest powołanie na szczeblu samorządu powiatowego ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0–7 lat. Rozwiązanie to wzmocni istniejące formy pomocy i pozwoli skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie.


Cel działania:

 1. zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług.

 2. zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

 3. udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia,

 4. zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i rodzinie związanej z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od potrzeb.

Grupa docelowa:

dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD – 10.


Podmiot realizujący:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Nidzickiego a Ministerstwem Edukacji Narodowej.


Sposób realizacji:

Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz terapia dziecka musi mieć charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia.

Zgodnie z założeniami Programu „Za życiem” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy  prowadzi wspomaganie dzieci i ich rodzin w następujących formach:


Zajęcia dla dzieci w wieku 0 do rozpoczęcia nauki w szkole:

 1. Terapia EEG Biofeedback

 2. Terapia psychologiczna

 3. Terapia neurologopedyczna

 4. Terapia surdologopedyczna

 5. Terapia logopedyczna

 6. Terapia pedagogiczna

 7. Terapia integracji sensorycznej

 8. Rehabilitacja dzieci

 9. Fizjoterapia

 10. Terapia ręki

 11. Trening Umiejętności Społecznych

 12. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

Wsparcie dla rodziców:

 1. Porady i konsultacje

 2. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

 3. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

 4. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

 5. Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Program będzie realizowany przez 5 lat.

Informacji udzielają pracownicy Poradni:

poniedziałek- piątek w godz. 8:00 – 15:00; tel. 89 625 31 39.

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page