top of page

Statut

Nidzica,  styczeń  2016 r.

 

 

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W NIDZICY

 

STATUT

 

,,Poradnia psychologiczno-pedagogiczna udziela dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom specjalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu”

Ustawa o systemie oświaty

 

Podstawa prawna

 

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty
( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

 

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni  specjalist.  (Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46)
 

3.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

(tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. nr 96, poz.1869.
 

5.  Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późn. zm.)
 

6.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 05.12.2002r. w sprawie przypadków w których wyjątkowo dopuszczalne jest zatrudnienie młodocianych.
 

7.  Karta Nauczyciela ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy –   Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
 

8.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki, dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)
 

9.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 11 z 2003 r.  poz. 114).
 

10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 18 września 2008r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. Nr 173 z 2008r.  poz.1072)

 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  7 września  2004r. w sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych   (Dz. U. Nr 199 z 2004 r. poz. 2046).
 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie specjalnego kształcenia oraz zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. 2001r. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.)
 

13.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r.

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

(Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz. 133).
 

15. Ustawa z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U.  z 1999r. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.)
 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych  i innych publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46)
 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 r., poz. 393)
 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
( Dz. U. Nr 85 z 2013 r.  poz. 532).

 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki, dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U. Nr 2014, poz. 1170)

 

20. Ustawa o Systemie Oświaty. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 357)
 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015r. w sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych   (Dz. U. 2015, poz. 843).

 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu, poz. 959)
 

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015., poz. 1214)
 

24.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015, poz. 1270).
 

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015, poz. 1113)
 

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, poz. 1249)

 

Akty prawne powiązane:
 

1.  Ustawa z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych   (Dz. U.  z 1999r. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.)
 

2.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 

3.  Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późn. zm.)
 

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 68 i 69 z późn. zm.)
 

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów druków zestawień zbiorczych (Dz. U. 2012 r., Nr 0, poz. 957)
 

6.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

Rozdział I
 

Ogólne informacje o poradni
 

 §1.
 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy, zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową, której celem działania jest realizacja zadań wynikających z niniejszego Statutu.
 

2.  Siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: 13-100 Nidzica, ul. Wyborska 12.
 

3.  Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 

4. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Nidzicy.
 

5.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy obejmuje swoim działaniem teren powiatu nidzickiego (Miasto i gmina Nidzica, Gmina Janowo, Janowiec Kościelny i Kozłowo).
 

6.   Poradnia jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów prawa budżetowego. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.


Rozdział II

§2.
 

Cele i zadania Poradni

1.     Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia (w tym w szczególności od chwili wykrycia niepełnosprawności) i młodzieży, uczęszczającym  do przedszkoli i szkół wszystkich typów i poziomów oraz do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych mających siedzibę na terenie powiatu nidzickiego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.​

2.     Poradnia udziela pomocy bezpłatnie a korzystanie z pomocy jest dobrowolne.

3.     Poradnia udziela pomocy uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych mających siedzibę na terenie powiatu nidzickiego.

4.     Poradnia udziela także pomocy dzieciom nie uczęszczającym do przedszkoli oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom) mieszkającym na terenie powiatu nidzickiego. W przypadku  dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły i placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

5.     Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnię, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom  z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom  dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły i placówki.

6.     Do zadań Poradni należy w szczególności:

1)       diagnozowanie dzieci i młodzieży

2)       udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom,

3)       wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą

4)       realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

5)       organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7. Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez:

1)       diagnozę,

2)       konsultacje, porady, warsztaty, szkolenia dla rodziców i nauczycieli,

3)       zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne dla dzieci

4)       psychoedukację,

5)       doradztwo,

6)       mediację,

7)       interwencje w środowisku ucznia,

8)       działalność informacyjno – szkoleniową.

8. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1) wydanie opinii;

2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4)  wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

9. Poradnia współpracuje z innymi Poradniami z terenu naszego województwa odnośnie:

1)  wymiany informacji,

2)  szkoleń pracowników,

3)  wypracowania metod postępowania i działań,

4)  badań uczniów z poza terenu zamieszkania, ale uczących się w  szkołach na   terenie powiatu nidzickiego,

5)  badań specjalistycznych co do których nasza Poradnia nie ma uprawnień.

10. Poradnia współpracuje również z takimi instytucjami jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i ich opiekunom, Powiatowym Urzędem Pracy – współpraca dotyczy zajęć dla młodzieży uczącej się, odnośnie wyboru zawodu i kierunku kształcenia, Poradnią Leczenia Uzależnień oraz szkolną służbą zdrowia i Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – współpraca odnosi się do szerzenia informacji nt. zdrowia, profilaktyki oraz zapobieganiu patologiom, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, Komendą Policji w Nidzicy, Sądem Rejonowym w Nidzicy oraz MOPS w Nidzicy,  ZOZ w Nidzicy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie.

 

§ 3.

Opinie

1.  Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców lub prawnych  opiekunów dziecka lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia.

2.  Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni,  a w szczególnych uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

3.  Po badaniach diagnostycznych Poradnia wydaje opinie w sprawach:

1)  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

2)  wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,

3)  odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego,

4)spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

5)  objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

6) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

7)  specyficznych trudności w uczeniu się,

8)  zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,

9)  udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

10)  przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

11) pierwszeństwo w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia,

12)  udzielania zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

13)  braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

14)  objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole, placówce,

15)  innych, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla Poradni Zdrowia Psychicznego, poradni specjalistycznych, sądu)

4. Opinia poradni zawiera:

1)  oznaczenie poradni wydającej opinię,

2) numer opinii,

3) datę wydania opinii,

4)  podstawę prawną wydania opinii,

5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,

6) nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,

7) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,

8)  stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,

9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,

10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,

11)  podpis dyrektora poradni.

5. Na pisemny wniosek odpowiednio rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.


§4.
 

Orzeczenia
 

 

1.  Orzeczenia  wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz pełnoletnich uczniów.

1) w przypadku orzekania w sprawach związanych ze stanem zdrowiem dziecka, rodzice powinni dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę i zalecenia.
 

2. Do wydawania orzeczeń powoływane są zespoły orzekające, które wydają:
 

1)       orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w tym, dzieci niesłyszących i słabo słyszących, dzieci z niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji form i metod pracy,
 

2)       orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci
i młodzieży, w tym dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub przedszkola,

 

3)       orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 

4)       opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki.
 

3. Od orzeczeń (zgodnie z § 17 Roz. MEN z dn. 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń, Dz. U. Nr 173 poz. 1072) wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratorium Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

§ 5.

Zespoły Orzekające

 

1. W Poradni są organizowane i działają Zespoły Orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania rozwoju.

2. Zespoły  Orzekające powołuje Dyrektor Poradni w oparciu o regulamin zespołów orzekających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy.

3. W skład Zespołu wchodzą: Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba – jako Przewodniczący Zespołu, psycholog, pedagog, logopeda oraz lekarz. Mogą wchodzić również inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach Zespołu jest niezbędny.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w określonym dniu tygodnia zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

5. W sprawach pilnych Dyrektor ma prawo zwołać posiedzenie Zespołu Orzekającego w innych terminie.

6. Z posiedzenia Zespołu Orzekającego sporządzany jest protokół, podpisany przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu zespołu.

7. Orzeczenia  wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

8. W przypadku orzekania w sprawach związanych ze stanem zdrowiem dziecka, rodzice powinni dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę i zalecenia.

9. Zespoły wydają:

1)       orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji form i metod pracy,

2)       orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci
i młodzieży, w tym dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub przedszkola,

3)       orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

4)       opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki.

10. Od orzeczeń ( zgodnie z § 17 Roz. MEN z dn. 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, Dz. U. Nr 173 poz. 1072) wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratorium Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

Rozdział III

 

Organy Poradni i ich kompetencje

 

  Organami Poradni są: Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

 

§ 6.

Dyrektor Poradni

 

1. Dyrektorem może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany posiadający kwalifikacje do zatrudnienia w poradni psychologiczno-pedagogicznej i co najmniej 5 – letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze godzin.

2. Stanowisko Dyrektora Poradni powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Dyrektora wyłania się w drodze konkursu ogłoszonego i przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zm.

4. Dyrektor Poradni:

1)       kieruje i nadzoruje bieżącą pracą w zakresie działań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)       sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni.

3)       realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje uchwały niezgodne z przepisami prawa,

4)       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

5)       zarządza majątkiem Poradni i odpowiada wobec organu prowadzącego za jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie,

6)       realizuje swoje zadania we współpracy z Radą Pedagogiczną,

7)       zapewnia pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli,

8)       wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

9)       przedstawia Radzie Powiatu projektu planu finansowego placówki.

10)  przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki i ewaluacji wewnętrznej pracy Poradni

5. Dyrektor jest kierownikiem Poradni oraz zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w Poradni pracowników pedagogicznych, pracowników administracji oraz pracowników obsługi.

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)       zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni,

2)       przyznawania nagród oraz wymierzania kar pracownikom Poradni,

3)       występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników Poradni.

7.  Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowisko wice dyrektorów oraz w zależności od potrzeb inne stanowisko kierownicze. W sytuacji nieobecności dyrektora lub wice dyrektora zastępuję ich wyznaczony pracownik pedagogiczny.

 

 § 7.

Rada Pedagogiczna

 

1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Poradni w zakresie jej statutowych zadań. W formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną Poradni.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane na początku roku szkolnego, w połowie roku szkolnego, przed przerwą urlopową oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę albo na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady Pedagogicznej.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest  odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania – zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

9.Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

10. Z zebrania Rady pedagogicznej  sporządza się protokół  terminie 7 dni do daty zebrania.

11.Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych


z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

12.Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami do organu prowadzącego  o odwołanie z funkcji Dyrektora.

13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków.

14.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro zgłaszających się do Poradni dzieci, młodzieży, rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

15. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej.

16.Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

1)       planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2)       okresowe i roczne analizowanie realizacji zadań statutowych Poradni,

3)       kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

17.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)  zatwierdzanie planu pracy placówki i planu rozwoju Poradni,

2)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni,

3) wdrażanie wniosków ze sprawowanego nadzoru

4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,

5)  podejmowanie uchwał w sprawie statutu lub zmian w statucie.

 

18. Rada Pedagogiczna w szczególności opiniuje:

1)       organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2)       projekt planu finansowego,

3)       wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)       propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć  dydaktycznych.


§8.

 

Zasady współdziałania organów Poradni oraz rozwiązywanie sporów między nimi

 

1. Sprawy sporne pomiędzy pracownikami rozstrzyga Dyrektor.

2. Sprawy sporne pomiędzy organami Poradni rozstrzyganie są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zwołanym prze Dyrektora Poradni na pisemny wniosek zainteresowanej strony.

3. W celu rozwiązania spraw spornych Dyrektor Poradni powołuje komisje składającą się z przedstawicieli stron biorących udział w sporze.

4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera stanowisko stron oraz warunki porozumienia.

5. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu i braku osiągnięcia porozumienia, organy Poradni mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. Sprawy nieuregulowane statutem reguluje KN i Kodeks Pracy.

7. Organy mają prawo rozstrzygać spory w Sądzie Pracy.

 

 

 

Rozdział IV

 

§9.

Organizacja pracy Poradni

 

1. Poradnia działa w ciągu całego roku, 5 dni w tygodniu (nie jest placówką feryjną).

2. Szczegółową organizację pracy Poradni w danym roku określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora na podstawie rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni najpóźniej do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Poradnię najpóźniej do 20 maja.

3. Arkusz organizacyjny określa rejon działania Poradni.

4. W Poradni działają zespoły do spraw orzecznictwa i opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Poradni na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy w ramach posiadanych środków finansowych.

 

 

§ 10.

Pracownicy  Poradni

 

1. W Poradni zatrudnia się  pracowników pedagogicznych (pedagogów, surdopedagoga, oligofrenopedagogów, psychologów, logopedę),    administracyjnych i obsługi.   W Poradni jest zatrudniony lekarz oraz doradca zawodowy. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana także przez wolontariuszy.

2. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określa Karta Nauczyciela a pracowników administracji i obsługi Kodeks Pracy.

3. Pracownicy Poradni pracują zgodnie z określonym przez Dyrektora zakresem obowiązków.

4. Pracownicy realizują zadania Poradni również poza Poradnia, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

5. Do obowiązków pedagoga i psychologa należy:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych a także wspieranie mocnych stron uczniów

2)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i poza szkolnym poszczególnych uczniów

3)      prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej

4)      organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce

5)      wspomaganie szkół przedszkoli i placówek polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły i placówki.

6. Do zadań logopedy należy:

1)       prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci

2)       diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom

3)       prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i/lub grupowej dla uczniów w zależności od rozpoznanych potrzeb

4)       podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

7. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1)       systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

2)       gromadzeni, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, właściwych dla danego poziomu kształcenia

3)       prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej

4)       koordynowanie działalności informacyjno – doradczej

5)       współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

8. Do zadań lekarza należy:

1)       konsultacje medyczne w sprawach dzieci i młodzieży, ubiegających się o przyznanie orzeczeń,

2)       konsultacje medyczne w sprawach dzieci, ubiegających się o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

3)       w innych sprawach dotyczących klientów Poradni

9. Do zadań pracowników administracji należy:

1)       wykonywanie czynności biurowych,

2)       prowadzenie dokumentów Poradni,

3)       zaopatrywanie Poradni w materiały biurowe i środki czystości,

4)       rzetelne i terminowe wykonywanie zadań, wynikających z powierzonego zakresu czynności.

10. Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni, w zależności od zadań określonych w jej statucie oraz terenu działania ustala, na wiosek Dyrektora organ prowadzący Poradnię.

11.Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala na wniosek Dyrektora w zależności od potrzeb Poradni, organ prowadzący Poradnię. Zakres wykonywanych obowiązków określa Dyrektor Poradni.

12. Pracownicy Poradni zobowiązani są do:

1)       rzetelnej i terminowej realizacji zadań

2)       przestrzegania przepisów prawnych i etyki zawodowej

3)       zachowania tajemnicy zawodowej

4)       dbania o mienie Poradni

5)       przestrzegania zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych

13. Pracownicy Poradni są odpowiedzialni za podejmowanie działań informacyjnych o działalności placówki, prowadzenie strony internetowej, poczty mailowej, kontakty z prasa lokalną.

 

§ 11.

Dokumentacja pracy poradni

 

1.   Poradnia prowadzi następującą dokumentacje:

1)       roczny plan pracy Poradni i sprawozdanie z jego realizacji,

2)       tygodniowy rozkład zajęć pracowników Poradni,

3)       skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni,

4)       karty indywidualne dzieci i młodzieży – dokumentację z badań

5)       dzienniki zajęć i dokumentację z zajęć terapeutycznych i edukacyjnych  pracowników pedagogicznych,

6)       protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających,

7)       plan rozwoju  placówki,

8)       dokumenty nadzoru pedagogicznego i mierzenia jakości pracy Poradni,

9)       protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

10)  inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Obieg dokumentów w Poradni prowadzony jest zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

3.  Poradnia prowadzi dokumentację zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i przechowuje zgodnie z instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową za którą odpowiada Dyrektor i główny księgowy.

5. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ V

 

§ 12.

Postanowienia końcowe

 

1.  Poradnia używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

Treść pieczęci: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

13-100 Nidzica, ul. Wyborska 12

NIP 984-01-25-228

tel. 89-625-31-39

 

2.  Przygotowanie przez Radę Pedagogiczną projektu zmian  Statutu Poradni wnoszone są w trybie określonym w art. 42 ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty.

3.     Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

4.     Postanowienia Statutu wymagają bieżącej aktualizacji – stosownie do zmian w obowiązujących przepisach. Jeśli liczba zmian w statucie jest znaczna Dyrektor Poradni wraz z Radą Pedagogiczną opracowuje tekst jednolity statutu.

5.     Traci moc Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy z kwietnia 2010 r.

6.     Niniejszy Statut uchwalono na Radzie Pedagogicznej  w dniu 22.01.2016 r.

bottom of page