top of page

Dzieci i młodzież

 1. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dzieci z zakłóceniami rozwoju, z trudnościami w zachowaniu, pod kątem gotowości szkolnej, z trudnościami w nauce, na potrzeby lekarzy specjalistów i komisji lekarskich, instytucji użytku publicznego (MOPS, GOPS, Sąd).
   

 2. Diagnoza pedagogiczna dzieci słabo słyszących.
   

 3. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, logopedyczna dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
   

 4. Diagnoza logopedyczna dla dzieci i młodzieży, opiniowanie.
   

 5. Zanim podejmiesz decyzję – diagnoza psychologiczna i zawodoznawcza w celu określenia zainteresowań zawodowych (VIII klasy szkoły podstawowej). Zajęcia prowadzone w Poradni.
   

 6. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna młodzieży z trudnościami w zachowaniu, ze specyficznymi trudnościami w nauce, z problemami zdrowotnymi pod kątem kwalifikacji do OHP.
   

 7. Opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
   

 8. Opiniowanie w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej bez odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
   

 9. Opiniowanie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
   

 10. Opiniowanie w sprawie osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej (dotyczy dzieci, które realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą, przedszkolem).
   

 11. Opiniowanie w sprawie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
   

 12. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna ucznia zdolnego.
   

 13. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna pod kątem nauki w klasie integracyjnej.
   

 14. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna ucznia doświadczającego sytuacji kryzysowej, traumatycznej.
   

 15. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna ucznia powracającego z zagranicy lub z trudnościami adaptacyjnymi, związanymi z różnicami kulturowymi.
   

 16. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, logopedyczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
   

 17. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, logopedyczna ucznia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi wybór kierunku kształcenia.
   

 18. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Poradni.
   

 19. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna na terenie Poradni.
   

 20. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
   

 21. Organizacja na terenie Poradni Warmińsko i Mazurskiego Tygodnia Pracy (warsztaty, konsultacje, porady, spotkania).
   

 22. Bezpłatne diagnozy i konsultacje logopedyczne w ramach Europejskiego Dnia Logopedy (EDL).
   

 23. Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży.
   

 24. Logopedyczne badania przesiewowe w grupach przedszkolnych na terenie szkół i przedszkoli (za pisemną zgodą rodziców, na wniosek szkoły, przedszkola).
   

 25. Badanie słuchu dzieci 5, 6- letnich za pomocą Platformy badania zmysłów (na wniosek rodziców).
   

 26. Zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym na terenie Poradni lub szkoły.
   

 27. Ćwiczenia sprzyjające koncentracji uwagi (dla uczniów klas V-VIII).
   

 28. Zajęcia na terenie szkół „Czytanie ze zrozumieniem”
   

 29. Integracja zespołów klasowych na terenie Poradni lub szkół.
   

 30. Porady indywidualne psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego w Poradni lub szkołach.
   

 31. Realizacja lekcji wychowawczych zgodnie z zapotrzebowaniem placówki (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie).
   

 32. Rozmowy indywidualne z uczniami na terenie szkół (punkty konsultacyjne)
   

 33. Stała współpraca z OHP.
   

 34. Dyżur psychologa na terenie szkoły.
   

 35. Udział w Targach Pracy, w Targach Edukacyjnych.
   

 36. „Pracuj bezpiecznie” – wyjazdy młodych ludzi za granicę – co należy wiedzieć? (prelekcja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
   

 37. Interwencje do uczniów z myślami samobójczymi (praca w terenie) w stanie kryzysu emocjonalnego.
   

 38. Interwencje do szkół (w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji).
   

 39. W ramach profilaktyki zajęcia dotyczące wpływu alkoholu na nienarodzone dziecko.
   

 40. „Bezpiecznie w sieci – poznajemy Internet” – zajęcia profilaktyczne dla 5-6 latków.
   

 41. „Poznajemy świat emocji” – zajęcia profilaktyczne dla 5-6 latków.
   

 42. Program profilaktyczny dotyczący zapobiegania i przeciwdziałania zaburzeniom odżywiania (anoreksja, bulimia).
   

 43. Zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III z nadpobudliwością psychoruchową sprzyjające koncentracji uwagi.
   

 44. Warsztaty promujące działalność Poradni.
   

 45. Aktywne ferie w Poradni- warsztaty dla muzyczno-logopedyczne dla najmłodszych i  warsztaty pobudzające wyobraźnię, rozwijające zainteresowania dla starszaków.
   

 46. „Mój zawód, moja praca – dobry start” warsztaty dla uczniów gimnazjum niepełnosprawnych intelektualnie.
   

 47. Wolontariat młodych „Młodzi, Aktywni” – propozycja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
   

 48. Coachingowe lekcje wychowawcze.
   

 49. Terapia ręki- zajęcia indywidualne na terenie Poradni.
   

 50. warsztaty w klasach czwartych szkoły podstawowej: „Jak uczyć się szybko i skutecznie?”

bottom of page