top of page

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Zgodnie z uchwałą Nr X/61/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 19 czerwca 2019 r. zaczął funkcjonować Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (PORE). W skład Ośrodka wchodzą dwie placówki:

 

 • dotychczas prężnie działająca od 1 września 1972 roku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nidzicy, udzielająca wsparcia rodzicom, dzieciom, młodzieży i nauczycielom z powiatu nidzickiego;

 • utworzony Uchwałą nr X/60/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 19 czerwca 2019 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, obejmujący swoim działaniem powiat nidzicki, działdowski i szczycieński.
   

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 21 lipca 2020 roku ODN w Nidzicy otrzymał akredytację, potwierdzającą wysoką jakość oferowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Misją PORE w Nidzicy jest:

 • wszechstronne i profesjonalne wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół,
  placówek oświatowych zgodnie z ich potrzebami i aktualnymi przepisami prawa
  oświatowego;

 • organizowanie i realizowanie przedsięwzięć wspierających edukację oraz kształtujących pożądane postawy społeczne, patriotyczne, proekologiczne;

 • udzielanie dzieciom i młodzieży specjalistycznej opieki psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, możliwości intelektualnych i cech osobowości, specyficznych trudności w nauce, zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz wad wymowy;

 • wspomaganie rodziców w wychowaniu młodych ludzi;

 • orzecznictwo.

Wykwalifikowany zespół specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzi:

- doradztwo zawodowe w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
- poradnictwo w trudnych sprawach: życiowych, osobistych, rodzinnych, szkolnych, zawodowych;
- wykłady, prelekcje popularyzujące wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną;
- terapię psychologiczną dzieci i młodzieży: zaburzeń zachowania, problemów emocjonalnych, socjoterapię, sesje coachingowe, treningi wychowawcze;
- terapię pedagogiczną: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię osób z dysleksją;
- terapię logopedyczną;
- wspomaganie rozwoju małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, w ramach projektu „Za życiem”.

Doradcy metodyczni Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli prowadzą:

- tematyczne szkolenia rad pedagogicznych szyte na miarę potrzeb placówek edukacyjnych;
- warsztaty i seminaria dla nauczycieli;
- szkolenia on- line, w tym także z zastosowania nowych technologii informatyczno - komunikacyjnych w edukacji;
- lekcje otwarte i pokazowe z instruktażem metodycznym.


 Poza tym zespół ODN: 

- opiniuje pracę nauczycieli na ich prośbę;
- recenzuje opracowania i programy stworzone przez nauczycieli.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty

bottom of page