top of page

Wnioski do pobrania

OPIS PROCEDUR

 • przyjmowanie wniosków złożonych wyłącznie osobiście w sekretariacie Poradni, potwierdzonych własnoręcznym podpisem

 • wydawanie pisemnych opinii, udzielanie informacji w formie pisemnej bądź ustnej ze wskazaniami do pracy z dzieckiem i niezbędnych dostosowaniach

 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

WZORY WNIOSKÓW (PLIKI PDF)

Procedura przyjmowania wniosków i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy

 1. Orzeczenie wydaje się na prośbę rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

 2. Wniosek rodzice składają w sekretariacie, gdzie stemplowany jest pieczątką „wpłynęło” z datą wpływu i podpisem przyjmującego – rejestrowany w księdze podawczej Poradni.

 3. Do wniosku rodzice dołączają uzasadnienie (wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich).

 4. Wnioski sekretarka przekazuje Przewodniczącemu Zespołu Orzekającego.

 5. Przewodniczący ustala termin posiedzenia Zespołu, przekazuje tę informację wnioskodawcy.

 6. Przewodniczący ustala skład zespołu przygotowującego diagnozę.

 7. Orzeczenie przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego.

 8. Orzeczenie odbiera osobiście wnioskodawca i potwierdza odbiór na kopii dokumentu lub otrzymuje je pocztą.

Procedura wydawania opinii po badaniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy

 1. Opinię wydaje się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

 2. Opinie sporządzają osoby badające (psycholog, pedagog, logopeda).

 3. Opinia zawiera informację, kto ją przygotował.

 4. Przepisaną w 3 egzemplarzach opinię akceptuje Dyrektor Poradni.

 5. Opinie rodzice odbierają osobiście w sekretariacie Poradni.

 6. Rodzice otrzymują 2 egzemplarze opinii – trzeci pozostaje w dokumentacji dziecka.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia  w postaci terapii psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej na terenie naszej Poradni.

PORE_LOGO_transparent.png
bottom of page