top of page

Statut

IMG_20191212_110807.jpg

Załącznik Nr2

do uchwały Nr X/60/2019

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

Statut

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

w NIDZICY

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Statut został opracowany na podstawie:
 

1. Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).

 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późniejszymi zmianami).

 

3. Uchwały Nr X/60/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy i nadania mu Statutu.
 

§ 2

 

 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych wspierającą ich rozwój zawodowy.
   

 2. Nazwa placówki brzmi: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy.
   

 3. Ośrodek może używać skrótu nazwy w brzmieniu: ODN w Nidzicy.

 

§ 3

 

 1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Nidzicki.
   

 2. Finansowanie jednostki określają przepisy odrębne, w szczególności ustawa o finansach publicznych.
   

 3. Źródłami finansowania jednostki są: środki finansowe zapewnione w budżecie organu założycielskiego oraz dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o zawarte porozumienia oraz inne środki pozyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 

§ 4

 

 1. Placówka obejmuje zasięgiem działania szkoły i placówki oświatowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego, które zawarły stosowne porozumienie lub umowy.
   

 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Nidzicy przy ul. Wyborskiej 12.

 

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania

§ 5

 1. Celem działania Ośrodka jest:

  1) prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek zgodnie z polityką lokalną oraz polityką oświatową państwa 

  2) Podejmowanie i realizacja działań na rzecz doradztwa metodycznego i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
   

 2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności organizowanie oraz prowadzenie doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek w zakresie:

  1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz prowadzanych zmian w systemie oświaty;

  2) 
  wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

  3) 
  realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

  4) 
  diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; 

  5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli; 

  6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów.

   

 3. Do obowiązkowych zadań Ośrodka należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.
   

 4. Ośrodek może realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący
   

 5. Planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

 

§ 6
 

 1. Ośrodek realizuje zadania obowiązkowe w szczególności przez: 

  1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 5 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

  a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, 
  c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
  d) 
  wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

  2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

  3) 
  prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;

  4) 
  udzielanie konsultacji;

  5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
   

 2. Ośrodek może za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny organizować prowadzić kursy kwalifikacyjne umożliwiające nauczycielom uzyskanie dodatkowych kwalifikacji z zastosowaniem przepisów określonych w ww. rozporządzeniu MEN.
   

 3. Ośrodek może prowadzić działalność edukacyjną pozaszkolną.

 

 

Rozdział III

 

Organizacja placówki

§ 7

 

 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy wchodzi w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE w Nidzicy);
   

 2. Ośrodkiem kieruje dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy.
   

 3. Funkcję dyrektora powierza organ prowadzący na zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach.

  1) 
  Kandydata na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia wyłania się w drodze konkursu. 

  2) W komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka, uczestniczy jeden nauczyciel zatrudniony w Ośrodku wyłoniony podczas zebrania nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych Ośrodka.
   

 4. Dyrektor PORE kieruje pracami Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:

  1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad doradcami metodycznymi;

  2) zatrudnia i zwalnia pracowników;

  3) przedstawia organowi prowadzącemu do akceptacji roczny plan pracy oraz plan finansowy Ośrodka;

  4) przewodniczy i organizuje posiedzenia Rady Doradców Metodycznych;

  5) organizuje współpracę z instytucjami statutowo zajmującymi się problematyką doskonalenia nauczycieli;

  6) występuje z wnioskiem o przyznanie odznaczeń i nagród;

  7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka.

  8) zawiera umowy na usługi edukacyjne ze szkołami i placówkami oświatowymi

  9) z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego, które nie zawarły porozumień.

  10) Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa plan pracy, opracowany przez dyrektora PORE i zatwierdzony przez organ prowadzący.

  11) Dyrektor przedstawia plan pracy na kolejny rok szkolny do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego.

  12) Sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok szkolny dyrektor PORE przedstawia organowi prowadzącemu w terminie do 30 września następnego roku szkolnego.
   

 5. Przewiduje się możliwość tworzenia innych stanowisk kierowniczych.

 

Rozdział IV

 

Pracownicy placówki

§ 8

 

W Ośrodku mogą być zatrudnieni:
 

1) nauczyciele:

a) doradcy metodyczni,

b) konsultanci
 

2) specjaliści, w tym niebędący nauczycielami, posiadający kompetencje niezbędne do realizacji zadań statutowych Ośrodka.
 

§ 9
 

1. Doradcą metodycznym może być nauczyciel posiadający:
 

 1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia;
   

 2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
   

 3. co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej.
   

2. Zadania doradcy metodycznego mogą być realizowane przez nauczyciela:
 

 1. w ramach stosunku pracy w publicznej szkole lub placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony, z jednoczesnym obniżeniem obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych;
   

 2. w ramach dodatkowej umowy o pracę.
   

3. Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi organ prowadzący PORE w  Nidzicy w uzgodnieniu z jego dyrektorem określając:
 

 1. szczegółowy zakres i obszar działania doradcy metodycznego;
   

 2. sposób powierzenia obowiązków;
   

 3. zasady wynagradzania za wykonywanie zadań doradcy metodycznego.
   

4. Działania doradców metodycznych koordynuje dyrektor PORE.
 

5. Nadzór pedagogiczny nad konsultantem i doradcą metodycznym sprawuje dyrektor PORE.
 

6. Do zadań doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w:
 

 1. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno– wychowawczego;
   

 2. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania i materiałów dydaktycznych;
   

 3. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
   

 4. podejmowaniu działań innowacyjnych;
   

 5. udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę oraz będących w trakcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.
   

 6. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.
   

7. Doradca metodyczny planuje działania stosownie do zgłaszanych potrzeb, we współpracy
z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

 

8. W przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia funkcji doradcy metodycznego przed upływem terminu powierzenia funkcji doradcy (z wyłączeniem spraw losowych) w/w jest zobowiązany do zwrotu kosztów dokształcania, jakie uzyskał w czasie pełnienia funkcji doradcy.
 

9. Powierzenie zadań doradcy metodycznego może być cofnięte przez organ prowadzący PORE po zasięgnięciu opinii dyrektora Ośrodka doskonalenia PORE i dyrektora szkoły lub placówki, w której doradca jest zatrudniony, w przypadku niewywiązywania się z powierzonych zadań.
 

§ 10
 

 1. ​​W Ośrodku mogą być zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.
   
 2. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracji i obsługi określa dyrektor Ośrodka.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11

Porozumienie w zakresie zadań edukacyjnych innych jednostek samorządu terytorialnego prowadzonych przez Ośrodek każdorazowo zawiera Zarząd Powiatu Nidzickiego, określając warunki dofinansowania.

§ 12

Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację swojej działalności zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 13

Ośrodek używa pieczęci okrągłej i podłużnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 14

1. Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący w przypadku zmiany przepisów dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli lub z inicjatywy dyrektora w trybie właściwym do jego uchwalenia.
 

2. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.


 

Uzasadnienie
 

Mając na uwadze potrzeby nauczycieli w zakresie uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji tworzy się Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy, który zasięgiem obejmie trzy powiaty tj. Powiat Nidzicki, Powiat Działdowski i Powiat Szczycieński.
 

Korzyści z funkcjonowania na terenie Powiaty Nidzickiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:
 

a. Wzrost prestiżu powiatu.
 

b. Możliwość dodatkowego zatrudnienia dla nauczycieli lub uzupełnienia pensum.
 

c. Możliwość doskonalenia się nauczycieli na terenie powiatu, bez konieczności dojazdów.
 

d. Stały dostęp do doradców metodycznych dla wszystkich nauczycieli.
 

e. Zapewnienie środków na wynagrodzenie doradców w ramach dotacji celowej (Wojewoda). Podstawą utworzenie ODN jest uzyskanie wstępnej akredytacji dla nowo tworzonej placówki. Akredytację przyznaje Kurator Oświaty.
 

Powiat Nidzicki złożył wniosek do Warmińsko-Mazurskiego Kurator Oświaty w Olsztynie
o przyznanie wstępnej akredytacji. Decyzją nr 17 z dnia 04 czerwca 2019 r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał wstępną akredytację nowo tworzonej placówce doskonalenia nauczycieli
o nazwie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy.

 

Ponadto z dniem 7 czerwca 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie Placówek Doskonalenia Nauczycieli, które określa warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia nauczycieli. W związku z tym można tworzyć takie placówki. Siedziba ośrodka znajdować się będzie w Nidzicy przy ul. Wyborskiej 12 .

bottom of page