top of page

Nauczyciele

 1. Stały kontakt z pedagogami szkół i przedszkoli powiatu nidzickiego.
   

 2. Prowadzenie w obecności nauczyciela lekcji wychowawczych, realizujących tematykę zgodną z oczekiwaniami.
   

 3. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli dotyczące interpretacji opinii, orzeczeń wydawanych przez Poradnię w zależności od zgłoszonych potrzeb.
   

 4. Spotkania informacyjne wspierające dla nauczycieli, pedagogów na terenie Poradni.
   

 5. Udział w pracach zespołów ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla ucznia w zależności od potrzeb.
   

 6. Udział psychologa, pedagoga w cyklicznych spotkaniach pedagogów szkolnych, kuratorów, policjantów na terenie Poradni (wykłady, konsultacje, zajęcia warsztatowe w zależności od potrzeb)
   

 7. Poradnictwo dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, pracujących z uczniem dyslektycznym, prowadzących zajęcia rewalidacyjne (na terenie Poradni po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).
   

 8. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, z zakresu doradztwa zawodowego (konsultacje, szkolenia).
   

 9. Udział psychologa, socjoterapeuty w charakterze obserwatora w zajęciach lekcyjnych. Konsultacje i poradnictwo po zajęciach.
   

 10. Spotkania instruktażowe, szkoleniowe dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli realizujących w szkołach poradnictwo zawodowe.
   

 11. Dzieci a multimedia – wprowadzenie do problemu.
   

 12. Integracja sensoryczna a obraz kliniczny dziecka.
   

 13. Wybrane formy Treningu Umiejętności Społecznej w motywacji dziecka.
   

 14. Warsztaty z kaligrafii dla nauczycieli „Jak bawić się pisząc, jak pisać bawiąc”- zastosowanie różnych czcionek i narzędzi pisarskich w edukacji wczesnoszkolnej.
   

 15. Działania prowadzone dla koordynatorów szkolnych w ramach programu „Labolatorium”.
   

 16. Sieci współpracy dla: pedagogów szkolnych (psycholog I. Maculewicz), dla logopedów (logopeda I. Kowalczyk), nauczycieli wychowanie przedszkolnego (psychlog M. Żukowska), nauczycieli wspomagających (pedagog M. Bonalska), doradców zawodowych (pedagog A. Waśk).

bottom of page