top of page

Dla Rodziców

Pomoc i opieka dla całej rodziny.

Szkoła dla Rodziców dzieci przedszkolnych na terenie Poradni.

Dziecko 6-letnie u progu nauki w klasie I.

Szkoła dla Rodziców Nastolatków, Szkoła dla Rodziców – Rodzeństwo bez rywalizacji
(zajęcia grupowe na terenie Poradni, treningi indywidualne).

Grupa wsparcia (po zajęciach szkoły dla Rodziców Nastolatków).

Wykłady dla rodziców na terenie szkół i przedszkoli:

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka

Dzieci a multimedia – wprowadzenie do problemu (rodzice uczniów I etapu edukacyjnego)

Jak modelować zachowania dziecka wobec multimediów ? (rodzice uczniów I etapu edukacyjnego)

Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku 4, 5, 6 lat

Rola integracji sensorycznej w rozwoju psychoruchowym dziecka (rodzice dzieci przedszkolnych)

Depresja, myśli i próby samobójcze wśród nastolatków – sygnały ostrzegawcze, przyczyny i metody postępowania

Adaptacja dziecka do przedszkola

„Wiem, umiem, potrafię. Jak zachęcić dziecko do współdziałania i samodzielności?”

„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”

„Jak pomóc dziecku uczyć się w domu i szkole?”- wskazówki do pracy z dzieckiem na spotkaniach indywidualnych z pedagogiem na terenie Poradni, warsztaty

„Moje dziecko jest nieśmiałe- kształtowanie poczucia własnej wartości”

„Warsztaty z komunikacji empatycznej, opartej na uczuciach i potrzebach”- warsztaty

Indywidualne porady psychologa, oligofrenopedagoga, logopedy, socjoterapeuty, doradcy zawodowego na terenie Poradni.

Udział rodziców, których dzieci uczęszczają na socjoterapię grupową w krótkich proponowanych im formach: wykład, rozmowa, film.

Informowanie rodziców o działaniach Poradni poprzez foldery, plakaty, stronę internetową.

Zajęcia warsztatowe na terenie Poradni dla rodziców zmagających się w trudnościami wychowawczymi (elementy Szkoły dla Rodziców).

Porady dla rodziców z wykorzystaniem technik Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Porady po badaniach psychologiczno – pedagogicznych, logopedycznych. Interpretacja orzeczeń, opinii.

Warsztaty dla rodziców „Aktywny Rodzic” – pomoc, wspieranie swoich dzieci w planowaniu ścieżku edukacyjno – zawodowej.

Realizacja zadań, prelekcji, warsztatów według zapotrzebowania, zgłaszanego przez placówki.

Warsztaty kaligrafii dla rodziców z dziećmi „Zabawa w pisanie” (na terenie Poradni).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

unnamed.jpg

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
 

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
 

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.
 

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.
 

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).
 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.
 

Standardy:
 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Adresowany do dorosłych.
 

Tematyka zajęć:
 

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
 

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

 • aktywne, wspierające słuchanie,

 • motywowanie dziecka do współdziałania,

 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
   

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:
 

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,

 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,

 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,

 • wpływ ról na relacje między dziećmi.
   

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:
 

 • młodzieńczy bunt,

 • pragnienie akceptacji,

 • potrzeba decydowania o sobie,

 • przedwczesne zainteresowanie seksem,

 • narkotyki,

 • niebezpieczeństwo mediów.
   

Zachęcamy do zapoznania się z Programem i włączenia się w jego realizację.

W naszej Poradni uprawnienia do prowadzenia zajęć zdobyły:  Magdalena Żukowska (psycholog), Adriana Waśk (pedagog), Izabela Zimnicka- Maculewicz (psycholog), Małgorzata Wilińska (pedagog).

bottom of page