top of page
Szukaj

Fakty i mity o opiniach wydawanych przez poradnie- pomoc p-p w szkole i przedszkolu

Zaktualizowano: 13 kwi 2022


Pomimo dokładnie sprecyzowanych przepisów prawa w zakresie organizacji efektywnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych, nadal rodzi się wiele wątpliwości wokół tej kwestii. Zebraliśmy dla Państwa odpowiedzi na pojawiające się pytania. Mamy nadzieję, że pomogą w zrozumieniu określonych zagadnień, które wiążą się z wydawaniem opinii przez naszą Poradnię.

  • "Czy bez opinii uczeń może uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych albo logopedycznych w szkole?"

TAK Przepisy mówią, że: Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) § 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 6) poradni; 7) asystenta edukacji romskiej; 8) pomocy nauczyciela; 9) (uchylony); 10) pracownika socjalnego; 11) asystenta rodziny; 12) kuratora sądowego; 13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  • "Czy opinia traci ważność po roku, dwóch latach lub po ukończeniu przez ucznia etapu edukacyjnego?"

Większość opinii wydawana jest bezterminowowo, ponieważ nie ma przepisów, które mówią o okresie obowiązywania opinii, np. opinia, w której stwierdza się u danego ucznia dysortografię. Wyjątek stanowi opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki edukacji, która wydawana jest najdłużej na określony rok szkolny. W ramach zindywidualizowanej ścieżki uczeń realizuje zajęcia edukacyjne z nauczycielami na terenie placówki, w systemie jeden na jeden (wydawana jest w szczególnych przypadkach, określonych przepisami prawa oświatowego). Istnieje również opinia o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka, wydawana dla dzieci z niepełnosprawnością na okres do ukończenia 6 roku życia. Pomoc w ramach WWR realizowana jest przez specjalistów w wyznaczonych w tym celu instytucjach.

  • "Czy bez opinii nauczyciele nie mogą dostosować wymagań do możliwości i potrzeb ucznia podczas lekcji lub dziecka podczas zajęć w przedszkolu?"

NIEPRAWDA, ponieważ:

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

§ 20. 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i

uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich

uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły (...)

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji

oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności

uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; (...)

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel (...) lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem (...) informuje innych nauczycieli (...) o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem

I jeszcze jedno rozporządzenie w tej sprawie: Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r.w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373)

§ 2. Wymagania edukacyjne (...) dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: (...)

4) który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów (...)

  • "Czy nauczyciele mogą stosować tylko zalecenia zawarte w opinii?"

NIEPRAWDA, mówią o tym przepisy prawa oświatowego wymienione powyżej. Jeśli w toku procesu edukacyjno-wychowawczego nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniem na co dzień zauważą potrzebę zastosowania odpowiednich metod, środków dydaktycznych lub podjęcia działań zwiększających skuteczność pomocy pp-p dla danego dziecka, a informacja ta nie została zawarta w zaleceniach opinii wydanej przez PP-P, nie ma potrzeby dodatkowej diagnozy w Poradni i poszerzenia dokumentu o te kwestie. Nauczyciele mogą zatem stosować wspólnie wypracowane, nie ujęte w opinii zalecenia dla danego ucznia.

  • "Czy tylko poradnia może stwierdzić u ucznia specyficzne trudności w nauce i musi w tym celu wydać opinię, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu przez ucznia III klasy?

PRAWDA. Na pierwszym etapie edukacyjnym wydawane są opinie stwierdzające jedynie ryzyko wystąpienia tychże zaburzeń. Szczegółowe informacje znajdują się w wyżej wymienionym rozporządzeniu. § 3. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

Być może istnieją jeszcze inne ważne, niezrozumiałe dla Państwa kwestie. W przypadku pojawiających się wątpliwości związanych z organizacją pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach i przedszkolach zachęcamy do kontaktu z pracownikami PP-P w Nidzicy. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.


Opracowanie:

pedagog- Marta Bonalska

59 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page