top of page
Szukaj

PLAN PRACY DORADCÓW METODYCZNYCH ROK SZKOLNY 2021/2022- WRZESIEŃMARTA BONALSKA- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

1. SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Techniki behawioralne w pracy wychowawczej nauczyciela.

ZAGADNIENIA: Planowanie skutecznej interwencji behawioralnej- obserwacja (przykładowy arkusz wraz z analizą). Badanie przyczyn trudnych zachowań danego ucznia w oparciu o wnioski z obserwacji


i wywiad z nauczycielami. Ocena sytuacji po wystąpieniu trudnych zachowań: reakcje nauczycieli, innych uczniów. Ocena skuteczności stosowanych dotychczas działań. Ustalenie konkretnych, spójnych oddziaływań wychowawczych w oparciu o poznane techniki behawioralne. Motywacja kluczem do działania, czyli co zrobić żeby wychowankom się chciało chcieć. Ujednolicone konkretnych zasad życia internackiego, wymagań, obowiązków. Ustalenie systemu wzmocnień pozytywnych.

FORMA: wykład, dyskusja, studium przypadku

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16.09.2021, SP w Napiwodzie, 3 h

KOSZT: 500 zł

2. KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Atmosfera w szkole. Od współpracy między nauczycielami do fascynującej lekcji i dobrych relacji z rodzicami. Nowe kierunki polityki oświatowej państwa.

ADRESACI: nauczyciele współorganizujący kształcenie, szkolni specjaliści, pedagodzy specjalni

ZAGADNIENIA: Prezentacja podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022, z odniesieniem do kształcenia uczniów z SPE. Prezentacja oferty ośrodka.

Wykład: Budowanie dobrej atmosfery w szkole.

FORMA: wykład, dyskusja TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26.08.2021- Szczytno (12:00 - 13:30); 30.08.2021- Działdowo (12:00 - 13:30); 01.09.2021- Nidzica, siedziba PORE, 2 h (12:00 - 13:30) KOSZT: bezpłatnie

3. KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ REGIONALNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU RZĄDOWEGO pt.: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna uczniów inauczycieli

4. PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN pt.: Metoda projektu w pracy z uczniami niepełnosprawnymi- edukacja przyrodnicza i ekologiczna.


SABINA REGUŁA- DORADCA METODYCZNY JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

1. KONFERENCJE METODYCZNE

ADRESACI: nauczyciele języka mniejszości narodowej

ZAGADNIENIA/TEMAT: Prezentacja kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 z odniesieniem do nauczania języka mniejszości narodowej. Prezentacja oferty ośrodka i planów

pracy sieci współpracy i samokształcenia.

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26.08.2021- Szczytno, 2h (12:00 - 13:30); 30.08.2021- Działdowo, 2h (12:00 - 13:30); 01.09.2021- Nidzica, 2 h (12:00 - 13:30) KOSZT: bezpłatnie

2. PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN pt.: Mniejszość narodowa oraz nauczanie języka mniejszości narodowej- niemieckiej w naszym regionie w roku szkolnym 2020/2021.

3. LEKCJA OTWARTA pt.: Deutsche Minderheit in Polen. Mniejszość niemiecka w Polsce.


MAREK NACHTYGAL- DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1. KONFERENCJA METODYCZNA

TEMAT: Szkoły dobrych praktyk.

ADRESACI: nauczyciele wychowania fizycznego

ZAGADNIENIA: Prezentacja podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022, z odniesieniem do zajęć wychowania fizycznego. Prezentacja oferty ośrodka. Poszukiwanie szkół dobrych praktyk.

FORMA: wykład, dyskusja TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26.08.2021- Szczytno, 2h (12:00 - 13:30); 30.08.2021- Działdowo, 2h (12:00 - 13:30); 01.09.2021- Nidzica, 2 h (12:00 - 13:30) KOSZT: bezpłatnie

2. PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN Bezpieczne lekcje wychowania fizycznego

3. WARSZTATY

TEMAT: Wsparcie nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych podczas zajęć wychowania fizycznego.

ADRESACI: nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. ZAGADNIENIA: jak nauczyciel wychowania fizycznego może wspomóc nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych na swoich zajęciach. Konkretnie działania mające na celu przekazywanie wiadomości, a szczególnie ćwiczenie konkretnych umiejętności z przedmiotów egzaminacyjnych na zajęciach wychowania fizycznego.

FORMA: wykład, dyskusja, TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 14.09.2021, SP nr 2 w Nidzicy, 3 h KOSZT: nieodpłatne


ARTUR SUWIŃSKI- DORADCA METODYCZNY MATEMATYKI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

1. KONFERENCJA METODYCZNA

TEMAT: Matematyka- wyniki matury 2021 w kontekście matury 2022.

ADRESACI: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

ZAGADNIENIA: Prezentacja podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022, z odniesieniem do nauczanego przedmiotu. Prezentacja oferty ośrodka. Dyskusja na temat wyników matur 2021 w kontekście przyszłorocznej matury.

Dyskusja FORMA: prezentacja, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 01.09.2021- Nidzica, 2 h (12:00- 13:30); 26.08.2021- Szczytno, 2h (12:00 - 13:30); 30.08.2021- Działdowo, 2h (12:00 - 13:30) KOSZT: bezpłatnie

2. Artykuł do BIULETYNU PORE ODN w Nidzicy pt.: Pomoce dydaktyczne w procesie nauczania


ANDRZEJ MIDURA- DORADCA METODYCZNY RELIGII

1. KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Metody i formy współpracy w szkole oraz z rodzicami. ADRESACI: nauczyciele religii, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

ZAGADNIENIA: Wspomaganie rodziny i troska o edukację patriotyczną. Wspieranie rodziny w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID -19.

FORMA: wykład, dyskusja TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26.08.2021- Szczytno, 2h (12:00 - 13:30); 30.08.2021- Działdowo, 2h (12:00 - 13:30); 01.09.2021- Nidzica, 2 h (12:00 - 13:30)

KOSZT: bezpłatnie

2. PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN pt.: Umacnianie relacji z uczniem- propozycje lekcji organizacyjnej.


AGNIESZKA BRODNIEWICZ- DORADCA METODYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. WARSZTATY: TEMAT: Jak obudzić uczniów?- warmups i energizers.

2. ZAGADNIENIA: przykłady różnorodnych ćwiczeń i zadań aktywizujących, sprzyjających skupieniu uwagi i pobudzających, powtórkowych i utrwalających odpowiednich na początek lekcji lub w jej trakcie. FORMA: wykład, warsztat, symulacja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 14.09.2021, PORE w Nidzicy, 2 h

KOSZT: bezpłatnie

KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Lapbook- sposób na powtórkę i nie tylko

ADRESACI: nauczyciele języka angielskiego wszystkich etapów edukacyjnych

ZAGADNIENIA: Prezentacja podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. Prezentacja oferty ośrodka. Wykład/prezentacja: Konstruktywne wykorzystanie lapbooka na lekcjach języków obcych.

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26.08.2021- Szczytno, 2h (12:00 - 13:30); 30.08.2021- Działdowo, 2h (12:00 - 13:30); 01.09.2021- Nidzica, 2 h (12:00 - 13:30)

KOSZT: bezpłatnie

6. PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN pt.: Na nowy początek… 😊


PIOTR JASTRZĘBOWSKI- DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

1. KONFERENCJA METODYCZNA

TEMAT: Kierunki rozwoju polityki oświatowej państwa na 2021/2022 w kontekście kształcenia zawodowego.

ADRESACI: nauczyciele zawodu, opiekunowie praktyk zawodowych

ZAGADNIENIA: Prezentacja podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022, z odniesieniem do kształcenia zawodowego. Prezentacja oferty ośrodka. Dyskusja na temat przebiegu egzaminów zawodowych w minionym roku szkolnym. Plany na kolejny rok.

FORMA: wykład, dyskusja TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26.08.2021- Szczytno, 2h (12:00 - 13:30); 30.08.2021- Działdowo, 2h (12:00 - 13:30); 01.09.2021- Nidzica, 2 h (12:00 - 13:30) KOSZT: bezpłatnie

2. PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN: Pozaszkolne formy edukacji zawodowej dorosłych

ALEKSANDRA PIASECKA- DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, WOS-U SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Przedstawienie kierunków rozwoju polityki oświatowej państwa na 2021/2022, Prezentacja oferty PORE ODN Nidzica

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26.08.2021- Szczytno, 2h (12:00 - 13:30); 30.08.2021- Działdowo, 2h (12:00 - 13:30); 01.09.2021- Nidzica, 2 h (12:00 - 13:30) ADRESACI: nauczyciele języka polskiego, historii, Wos-u- szkoła podstawowa FORMA: wywiad, dyskusja, prezentacja

Koszt: bezpłatnie

2. PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN pt.: Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce?

3. WARSZTATY ONLINE

TEMAT: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym. ADRESACI: nauczyciele języka polskiego

FORMA: warsztaty online TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 14.09.2021, platforma Jitsi meet

KOSZT: bezpłatnie

4. SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA- „FORUM POLONISTÓW” TEMAT: Egzamin Ósmoklasisty z języka polskiego – omówienie treści Informatora CKE ADRESACI: nauczyciele języka polskiego

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 28.09.2021, online platforma Jitsi/ stacjonarnie w siedzibie PORE, 4 h; KOSZT: bezpłatnie


ALINA CZAJKA- DORADCA METODYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO

1. SPOTKANIE SIECI FORUM POLONISTÓW TEMAT: Matura z języka polskiego 2021 – wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. ZAGADNIENIA: Omówienie wyników matury z języka polskiego - analiza ilościowa i jakościowa (dane z kraju, województwa, powiatów). Wyniki w naszych szkołach. Wnioski do dalszej pracy. FORMA: wykład, dyskusja TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 16.09.2021, ZSZiO w Nidzicy, 3 h KOSZT: bezpłatnie

2. KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Przed nami nowa matura. Praca z informatorem maturalnym z języka polskiego. ADRESACI: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

ZAGADNIENIA: Prezentacja kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. Prezentacja oferty ośrodka i planów pracy sieci współpracy i samokształcenia.

Omówienie zawartości informatora maturalnego- j. polski matura 2023. Jak wykorzystać informator na lekcjach języka polskiego.

FORMA: wykład, dyskusja TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 26.08.2021- Szczytno; 30.08.2021- Działdowo; 01.09.2021- Nidzica, 2 h (12:00- 13:30) KOSZT: bezpłatnie

3. PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN pt.: Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce?


DOROTA KIERZKOWSKA – DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. KONFERENCJE METODYCZNE

TEMAT: Przedszkole – miejsce wychowania do wartości. ADRESACI: nauczyciele przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

ZAGADNIENIA: Prezentacja kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 w kontekście pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ustalenie zasad współpracy w roku szkolnym 2021/2022. Prezentacja oferty ośrodka i planów pracy sieci współpracy i samokształcenia.

FORMA: wykład, dyskusja

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 24.08.2021- Szczytno; 5.08.2021- Działdowo; 26.08.2021- Nidzica, 2 h (15:00- 17:70)

KOSZT: bezpłatnie

2. PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN pt.: Edukacja ekologiczne w przedszkolu- wykorzystanie zajęć terenowych.


DOROTA OJRZYŃSKA- DORADCA METODYCZNY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

1. SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: Gry i zabawy w edukacji matematycznej z wykorzystaniem Kart Grabowskiego ZAGADNIENIA: Prezentacja innowacyjnej pomocy pedagogicznej do wprowadzania i utrwalania zagadnień matematycznych (tabliczka mnożenia) w ramach pracy z dziećmi w formie zabawy. Szkolenie dotyczące zasad korzystania z Kart Grabowskiego. Część warsztatowa umożliwiająca sprawdzenie działania kart i interakcji z nimi w grupie uczestników.

FORMA: szkolenie, warsztat

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: SP nr 2 w Nidzicy, termin do ustalenia (od 20.09.2021), 4 h

KOSZT: 500 zł

2. LEKCJA OTWARTA

TEMAT: Zielona godzina. O potrzebie przebywania wśród natury.

ZAGADNIENIA: Edukacja ekologiczna i praca nad likwidacją deficytu natury wśród uczniów. Zagadnienia ogólnorozwojowe do wprowadzenia w ramach zielonych lekcji. Obszar edukacji ekologicznej i środowiskowej jako zagadnienia priorytetowe w edukacji wczesnoszkolnej.

FORMA: lekcja otwarta w terenie

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: SP nr 1 w Nidzicy, termin do ustalenia (od 20.09.2021), 1 h; KOSZT: bezpłatne

PUBLIKACJA DO KWARTALNIKA BIULETYN PORE ODN pt.: My chcemy grać w zielone! O lekcjach na łonie natury.


JACEK GNIDZIŃSKI- DORADCA METODYCZNY INFORMATYKI, TECHNIKI

1. Nawiązanie współpracy z nauczycielami informatyki i techniki placówek oświatowych z rejonu objętym wsparciem doradcy oraz dyrektorami tychże placówek.

2. SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

TEMAT: Jak zdalnie pracować na wspólnym dokumencie w edytorze tekstu?

FORMA: warsztat/ ćwiczenia praktyczne- każdy uczestnik zapewnia sobie sam laptop lub inne urządzenie mobilne z McOffice TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA: 6.09.2021, PORE Nidzica, 2 h


INNE REALIZOWANE FORMY DORADZTWA OFEROWANE PRZEZ KADRĘ PORE ODN W NIDZICY

  • Konsultacje indywidualne (2 dyżury w tygodniu: jeden w siedzibie PORE ODN w każdy poniedziałek 15:30-16:15, drugi w placówce macierzystej)

  • Konsultacje zespołowe (według zapotrzebowania).

  • Ósme wydanie BIULETYNU PORE ODN w Nidzicy.

  • Recenzowanie programów i publikacji pisanych przez nauczycieli), publikacja opracowań nauczycieli na stronie www ośrodka w zakładce NARZĘDZOWNIK NAUCZYCIELA, jako miejsca dzielenia się wiedzą nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego oraz członków sieciach współpracy (według zapotrzebowania).

154 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page